Cynllun paentio pont Splott Road

Cynllun paentio pont Splott Road

description

Cynllun gan yr arlunydd haniaethol o’r gogledd Andrew Smith, yw’r cynllun paentio lliwgar hwn.

Roedd canllaw’r bont reilffordd wedi dirywio, gyda darnau o rwd a phaent yn plisgio, gan roi argraff wael i’r ardal. Sut bynnag, roedd y cynllun i’w hail baentio yn rhan olaf Cynllun Adfywio Cymdogaeth Splott Road, sydd wedi bod yn gyfrifol am nifer o welliannau yn cynnwys cyfnewid y shytrau llwyd ar y siopau, biniau newydd, safleoedd cadw beics a bolardiau a goleuo mwy llachar. Yn ystod ymgynghoriad gyda’r cyhoedd reodd ail-baentio’r bont yn un o’r agweddau mwyaf poblogaidd o’r cynllun adfywio.

Daethpwyd at Celfwaith ym Medi 2009 am gyngor ar sut i gallai artist weithio ar y cynllun ac fe gynigwyd sawl dewis ar gyfer y broses o ddethol artist. Gan fod y cyllid ar gyfer y prosiect yn rhwym yn y flwyddyn ariannol, a hefyd gan fod gan Network Rail restr o gontractwyr paentio penodol, penderfynwyd penodi artist i wneud y cynllun yn unig, gyda rôl oruchwylio yn hytrach nag un weithredol yn cyflawni’r gwaith.

Roedd angen dyluniad fuasai yn ddigon syml i’r contractwyr paentio allu ei wneud yn rhwydd ac a fyddai yn gost-effeithiol i’w gynnal. Penderfynwyd ar balet gyfyng o bum lliw a pharatowyd brîff gan ei anelu at artistiaid oedd yn arfer â chynnwys darnau fflat o liw a ffurfiau syml yn eu gwaith.

Fe apwyntwyd Andrew Smith am ei ddefnydd beiddgar o liw a’i allu i drawsnewid motiffiau ffigyrol o’i amgylch, fel nodweddion pensaernïol neu olygfa tua’r gorwel, yn ffurfiau haniaethol yn ei waith. Bu plant ysgol lleol yn cymryd rhan mewn gweithdai ffotograffiaeth o’u hardal ac fe ddefnyddiwyd y rhain gan Andrew Smith i ysbrydoli ei gynllun.

Mae’r canlyniad yn ddyluniad hanieathol disglair, deinamig gyda chyfeirad yn y motiffiau dyluniol at reiliau, teils cynteddau, a gwaith bric tai Splott yn ogystal â siapiau ellir eu gweld yn y rhan diwydiannol i’r de o Splott.

Yn y cyfryngau:
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/04/19/if-a-job-s-worth...